Back to Main
Obituaries

Betty Hiroko Yoshioka

Yuko Nasu

Mas Miyata

Matthew James Anderson

Atsuko Watanabe

Elaine S. Kurisu

George Kazuo Ichishita

George Takashi Naritoku

Teruki Okubo

Yukiko Yanagidate

Stanley Masazumi Kadoi

Taketo "Tak" Tomiyama

Haruko Rose Tademaru

Sutter T. Kajita

Fumiko Takata

Amy Katahira

Sally Sadako Nishi

Rosie Tanaka

Yaho Y. Fujii

Stanley Seishi Kurokawa

Edwin B. Miller

Edith Sadami Morimoto

Mary Muramoto

Yosh Amino

Marie Yamauchi

Fred Satsuki Tanakatsubo

Yuki Kumaki

Yoshiko Sekiguchi

Hiromu Masumoto

Tsuneo and Terumi Moriki

Yvonne Yoneko

Mary Maruyama

Shizuye Hikida

Pat Aiko Amino

Alyse Azuma

Masato Ozaki

Roy Teshima

Fumiyo Uchida

Jack Kiyoto Tono

Yoshihiro Katsumura

Toru Aoki

Sam I. Shimoda

Lucy K. Teshima

Ray Shigeru Kayano

Betty K. Tanakatsubo

Taketa Phyllis

Blair Tanaka

Jennie Watanabe

Kimi Nagaishi

Sumiko Fujihara

Frances S. Sugai

Mitsuo Fujishima

Kiyo Yoshimura

Alice Kazue Esaki

Akiko Arima

Noboru Asato

Robert Duane Snider

Calvin K. Manshio

Seiko Ikka Nakashima

Itsuo Yukawa

Tuney Kodama

Miye Yada

Ayako Yamada

Hiroshi Yoshimoto

Namiye Hanamoto

Rev. Kei Satoh


Morisse, Dorie Yoshida


Omar Masayuki Kaihatsu

Peter Iwaho Oda